English | mg4355娱乐网站
mg4355 党建工作 人才招聘 下载中心
研究领域
承担项目
学术论文
教材专著
获奖成果
专利成果
学术论文
mg4355 > 科学研究 > 学术论文 > 正文
Publications in 2018
mg4355娱乐:2020-03-18 | 浏览次数: 次

1 Jian Bao, Zhaolong Wang, Junfeng Xie, Li Xu, Fengcai Lei, Meili Guan, Yunpeng Huang, Yan Zhao, Jiexiang Xia, Huaming Li  CoMo-LDH ultrathin nanosheet as a highly active and bifunctional electrocatalyst for overall water splitting 2018,5, 2964-2970
2 Jian Bao, Wenjun Liu, Junfeng Xie,  Li Xu,  Meili Guan, Fengcai Lei,  Yan Zhao, Yunpeng Huang,Jiexiang Xia and Huaming Li NixCo3-xO4 nanoneedle arrays grown on Ni foam as an efficient bifunctional electrocatalyst for full water splitting 2018, DOI:10.1002/asia.201801710R1
3 JianBao,ZhaolongWang, WenjunLiu, LiXu, FengcaiLei, JunfengXie, YanZhao, YunpengHuang, MeiliGuan, HuamingLi, ZnCo2O4 ultrathin nanosheets towards the high performance of flexible supercapacitors and bifunctional electrocatalysis, 2018, 764, 565-573
4 Jian Bao, Zhaolong Wang, Wenjun Liu, Li Xu, Yan Zhao, Yunpeng Huang, Jingxia Qiu, Meili Guan, Jiexiang Xia, Huaming Li  Two-Dimensional Mn-Co LDH/Graphene Composite towards High-Performance Water Splitting 2018, 8(9), 350
5 Cheng Chen, Ming Cheng,* Hongping Li, Fen Qiao, Peng Liu, Huaming Li, Lars Kloo, Licheng Sun* Molecular engineering of ionic type perylenediimide dimer-based electron transport materials for efficient planar perovskite solar cells 2018, 9, 264-270
6 Cheng Chen, Xingdong Ding, Hongping Li, Ming Cheng,* Henan Li, Li Xu, Fen Qiao, and Huaming Li Highly Efficient Phenoxazine Core Unit Based Hole Transport Materials for Hysteresis-Free Perovskite Solar Cells 2018, 10, 36608?36614
7 Cheng Chen, Hongping Li, Xingdong Ding, Ming Cheng,* Henan Li, Li Xu, Fen Qiao, Huaming Li, and Licheng Sun* Molecular Engineering of Triphenylamine-Based Non-Fullerene Electron-Transport Materials for Efficient Rigid and Flexible Perovskite Solar Cells 2018, 10, 38970?38977
8 Jiujun Deng, Qingzhe Zhang, Kun Feng, Huiwen Lan, Jun Zhong, Mohamed Chaker, Dongling Ma Efficient Photoelectrochemical Water Oxidation on Hematite with Fluorine‐Doped FeOOH and FeNiOOH as Dual Cocatalysts 2018, 11, 3783-3789
9 Jiujun Deng, Xiaoxin Lv, Jun Zhong Photocharged Fe2TiO5/Fe2O3 Photoanode for Enhanced Photoelectrochemical Water Oxidation  2018, 122, 29268–29273
10 Jiujun Deng, Xiaoxin Lv, Jun Zhong, Xuhui Sun Carbon Coated Porous Co3O4 Nanosheets Derived from Cotton Fibers as Anodes for Superior Lithium Ion Batteries 2018, In press.
11 Yunpeng Huang, Fen Cui, Yan Zhao, Jiabiao Lian,  Jian Bao, Tianxi Liu,*  Huaming Li* 3D hierarchical CMF/MoSe2 composite foam as highly efficient electrocatalyst for hydrogen evolution 2018, 263, 94-101
12 Yunpeng Huang,* Fen Cui, Yan Zhao, Jiabiao Lian,  Jian Bao,  Huaming Li* Controlled growth of ultrathin NiMoO4 nanosheets on carbon nanofiber membrane as advanced electrodes for asymmetric supercapacitors 2018, 753, 176-185
13 Yunpeng Huang, Fen Cui, Yan Zhao, Jiabiao Lian,  Jian Bao, Tianxi Liu,*  Huaming Li* NiMoO4 nanorod deposited carbon sponges with ant-nest-like interior channels for high-performance pseudocapacitors 2018,5, 1594-1601
14 Fen Cui, Yunpeng Huang,* Le Xu, Yan Zhao, Jiabiao Lian,  Jian Bao,  Huaming Li* Rational construction of a 3D hierarchical NiCo2O4/PANI/MF composite foam as a high-performance electrode for asymmetric supercapacitors 2018, 54, 4160-4163
15 Yunpeng Huang, Fen Cui, Mingqing Hua*, Le Xu, Yan Zhao, Jiabiao Lian,  Jian Bao, Huaming Li* "Hierarchical FeCo2S4 Nanotube Arrays Deposited on 3D Carbon Foam as Binder‐free Electrodes for High-performance Asymmetric Pseudocapacitors
" 2018, 13, 3212-3221
16 Yunpeng Huang*, Yan Zhao, Jian Bao, Jiabiao Lian, Ming Cheng, Huaming Li* Tip-welded ferric-cobalt sulfide hollow nanoneedles on highly conductive carbon fibers for advanced asymmetric supercapacitors 2018, 292, 157-167
17 Ji, Hengsong, Wu, Xiaojiang, Dai, Baiqian and Zhang, Lian "Xinjiang lignite ash slagging and flow under the weak reducing environment at 1300 °C – Release of sodium out of slag and its modelling from the mass transfer perspective
" 2018,170,32-43
18 Zhifeng Jiang, Hongli Sun, Tianqi Wang, Bo Wang, Wei Wei, Huaming Li, Shouqi Yuan, Taicheng An,* Huijun Zhao, Jiaguo Yu* and Po Keung Wong  Nature-Based Catalyst for Visible-Light-Driven Photocatalytic CO2 Reduction 2018, 11, 2382--2389
19 Zhifeng Jiang, Weiming Wan, Huaming Li, Shouqi Yuan, Huijun Zhao,* Po Keung Wong,*  A Hierarchical Z?Scheme α‐Fe2O3/g‐C3N4 Hybrid for Enhanced Photocatalytic CO2 Reduction  2017, 1706108-1706116
20 Zhifeng Jiang, Bo Wang, Jimmy C. Yu, Jianfang Wang, Taicheng An, Huijun Zhao, Huaming Li, Shouqi Yuan,* Po Keung Wong,* AglnS2/In2S3 heterostructure sensitization of Escherichia coli for sustainable hydrogen production 2018, 46, 234-240
21 Xianyin LENG, Yu JIN  Zhixia HE,  Qian WANG, Mingqiang LI Wuqiang, LONG Effects of V-type intersecting hole on the internal and near field flow dynamics of pressure atomizer nozzles 2018,130,183-191
22 Xianyin LENG, Mei WANG, Zhixia HE, Qian WANG, Shengli WEI ,Wuqiang LONG, Chuangen ZHU  Impact of the pre-chamber nozzle oriffice configurations on combustion and performance of a natural gas engine 2018,22,3,1325-1337
23 Di Li, Huaping Zhao, Longhua Li, Baodong Mao, Min Chen, Hao Shen, Weidong Shi,* Deli Jiang*, Yong Lei* Graphene-sensitized perovskite oxide monolayer nanosheets for efficient photocatalytic reaction 2018, 28, 1806284
24 Long Liu1, Di Li1, Huaping Zhao, Anna Dimitrova, Longhua Li, Yaoguo Fang, Stefan Krischok, Weidong Shi, Yong Lei Optimizing hydrogen evolution activity of nanoporous electrodes by dual-step surface engineering 2019, 244-87-95
25 Deli Jiang,* Wanxia Ma, Yingjie Yao, Peng Xiao, Baowei Wen, Di Li*, Min Chen. Dion-Jacobson-type perovskite KCa2Ta3O10 nanosheets hybridized with g-C3N4 nanosheets for photocatalytic H2 production 2018, 8, 3767–3773
26 Wanxia Ma, Di Li*, Baowei Wen, Xiaodong Ma, Deli Jiang*, Min Chen Construction of novel Sr0.4H1.2Nb2O6?H2O/g-C3N4 heterojunction with enhanced visible light photocatalytic activity for hydrogen evolution 2018, 526, 451–458
27 Yueping Sun, Baowei Wen, Deli Jiang , Di Li*  CdS nanoparticles decorated K+Ca2Nb3O10  nanosheets with enhanced photocatalytic activity  2018, 229, 236–239
28 Hongping Li, Changwei Wang, Suhang Xun, JingHe, WeiJiang, Ming Zhang, Wenshuai Zhu,Huaming Li An accurate empirical method to predict the adsorption strength for π-orbital contained molecules on two dimensional materials Volume 82, June 2018, Pages 93-100
29 Hongping Li,Yujun Li, Linghao Sun, Suhang Xun,Wei Jiang, Ming Zhang, Wenshuai Zhu, Huaming Li H2O2 decomposition mechanism and its oxidative desulfurization activity on hexagonal boron nitride monolayer: A density functional theory study Volume 84, September 2018, Pages 166-173
30 Sheng Feng,* Pengcheng Yan, Li Xu, Jiexiang Xia, Huaming Li*. Exploitation of a photoelectrochemical sensing platform for bisphenol A quantitative determination using Cu/graphitic carbon nitride nanocomposites 2018,29,1629-1632
31 Rong Chen, Zhigang Chen,* Mengxia Ji, Hanxiang Chen, Yiling Liu, Jiexiang Xia,* Huaming Li*. Enhanced reactive oxygen species activation for building carbon quantum dots modified Bi5O7I nanorod composites and optimized visible-light-response photocatalytic performance 2018,532,727-737
32 Jun Di, Chao Chen, Chao Zhu, Mengxia Ji, Jiexiang Xia,* Cheng Yan, Wei Hao, Shuzhou Li, Huaming Li,* Zheng Liu*. Bismuth vacancy mediated single unit cell Bi2WO6 nanosheets for boosting photocatalytic oxygen evolution 2018,238,119-125
33 Penghui Ding, Jun Di, Xiaoliu Chen, Mengxia Ji, Kaizhi Gu, Sheng Yin, Gaopeng Liu, Fei Zhang, Jiexiang Xia,* Huaming Li*. S, N Codoped Graphene Quantum Dots Embedded in (BiO)(2)CO3: Incorporating Enzymatic-like Catalysis in Photocatalysis 2018,6,10229-10240
34 Qingsong Hu, Mengxia Ji, Jun Di, Bin Wang, Jiexiang Xia, Yaping Zhao,* Huaming Li*. Ionic liquid-induced double regulation of carbon quantum dots modified bismuth oxychloride/bismuth oxybromide nanosheets with enhanced visible-light photocatalytic activity 2018,519,263-272
35 Mengxia Ji, Yiling Liu, Jun Di, Rong Chen, Zhigang Chen, Jiexiang Xia,* Huaming Li*. N-CQDs accelerating surface charge transfer of Bi4O5I2 hollow nanotubes with broad spectrum photocatalytic activity 2018,237,1033-1043
36 Mengxia Ji, Zhiyong Zhang, Jiexiang Xia,* Jun Di, Yiling Liu, Rong Chen, Sheng Yin, Sen Zhang,* Huaming Li*. Enhanced photocatalytic performance of carbon quantum dots/BiOBr composite and mechanism investigation 2018,29,805-810
37 Mengxia Ji, Jiexiang Xia,* Jun Di, Yiling Liu, Rong Chen, Zhigang Chen, Sheng Yin, Huaming Li*. Graphene-like boron nitride induced accelerated charge transfer for boosting the photocatalytic behavior of Bi4O5I2 towards bisphenol a removal 2018,331,355-363
38 Ming Li, Sheng Yin*, Ting Wu, Jun Di, Mengxia Ji, Bin Wang, Yong Chen, Jiexiang Xia, Huaming Li*. Controlled preparation of MoS2/PbBiO2I hybrid microspheres with enhanced visible-light photocatalytic behaviour 2018,517,278-287
39 Weibin Li, Yiling Liu, Jun Di, Mengxia Ji, Jiexiang Xia,* Huaming Li*. Graphene-Analogue Boron Nitride Modified Bismuth Oxyiodide with Increased Visible-Light Photocatalytic Performance 2018,215
40 Gaopeng Liu, Bin Wang, Li Xu, Penghui Ding, Pengfei Zhang, Jiexiang Xia,* Huaming Li,* Junchao Qian. Paper-derived cobalt and nitrogen co-doped carbon nanotube@porous carbon as a nonprecious metal electrocatalyst for the oxygen reduction reaction 2018,39,790-799
41 "Sheng Yin, Ming Li, Wenmin Fan,
Yi Ding, Ting Wu, Jun Di, Mengxia Ji, Jiexiang Xia,* Huaming Li*。
" Controlled synthesis of novel PbBiO2I microsphere structure towards photocatalytic degradation of bisphenol A 2018,44, 5879-5891
42 Xiaoyan Zhang, Siyan Ling, Haiyan Ji, Li Xu, Yan Huang, Mingqing Hua, Jiexiang Xia,* Huaming Li*. Metal ion-containing ionic liquid assisted synthesis and enhanced photoelectrochemical performance of g-C3N4/ZnO composites 2018,33,185-192
43 Luo Jing, Xiong Jun,Chao Yanhong, Li Xiaowei,Li Hongping,Pang Jingyu, Zhu Fengxia, Zhu Wenshuai,Li Huaming Activated boron nitride ultrathin nanosheets for enhanced adsorption desulfurization performance 2018, 93, 245-252
44 Guo Tao,  Jiang Wei,  Ruan Yijie,  Dong Lei, Liu Hui, Li Hongping, Zhu Wenshuai,* Li, Huaming* Superparamagnetic Mo-containing core-shell microspheres for catalytic oxidative desulfurization of fuel 2018, 537, 243-249
45 Lu Qingqing, Peng Wenhui, Xun Suhang, He Minqiang,* Ma Ruliang, Jiang Wei, Zhu Wenshuai, Li Huaming* Controllable preparation of highly dispersed TiO2 nanoparticles for enhanced catalytic oxidation of dibenzothiophene in fuels 2018, 32(6), e4351
46 Wang Chao, Chen ZG, Yao Xiaoyu, Chao Yanhong, Xun Suhang, Xiong Jun, Fan Lei, Zhu Wenshuai,* Li Huaming* Decavanadates anchored into micropores of graphene-like boron nitride: Efficient heterogeneous catalysts for aerobic oxidative desulfurization 2018, 230, 104-112
47 Xun Suhang, Hou Caozheng, Li Hongping, He Minqiang, Ma Ruliang, Zhang Ming, Zhu Wenshuai,* Li Huaming* Synthesis of WO3/mesoporous ZrO2 catalyst as a high-efficiency catalyst for catalytic oxidation of dibenzothiophene in diesel 2018, 53(23), 15927-15938
48 Dawei Zhang, Guang Wang, Li Xu, Jiabiao Lian, Jian Bao, Yan Zhao, Jingxia Qiu*, Huaming Li*  Defect-rich N-doped porous carbon derived from soybean for high rate lithium-ion batteries 2018, 451, 298-305
49 Xiaojie She, Hui Xu*, Li Li, Zhao Mo, Xingwang Zhu, Yahui Yu, Yanhua Song, Jingjie Wu, Junchao Qian, Shouqi Yuan, Huaming Li Steering Charge Transfer for Boosting Photocatalytic H2 Evolution: Integration of Two-dimensional Semiconductor Superiorities and Noble-Metal-free Schottky Junction Effect 2018, In press (DOI:10.1016/j.apcatb.2018.12.011)
50 Dongmei Yao, Ting-Chu Jao, Weiqi Zhang, Li Xu, Lei Xing, Qiang Ma, Qian Xu, Huaming Li, Sivakumar Pasupathi, Huaneng Su  In-situ diagnosis on performance degradation of high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell by examining its electrochemical properties under operation. 2018;43(45):21006-21016
51 Ping Wang*, Tian-zeng Hou, Cai-jun Wang, Gerd Steinhilber, Ulrich Maas  Large Eddy Simulations of the Darmstadt Turbulent Stratified Flames with REDIM Reduced Kinetics 2018, 101(1), 219-245
52 王平*,侯天增,余倩 火焰增厚燃烧模型计算旋转预混火焰的参数敏感性分析 2018, 39(2), 358-365
53 张春,王平*,侯天增,王蔡军,余倩 湍流分层火焰中分层剪切效应的大涡模拟研究 2018,24(4),376-382
54 Jun Xiong, Jun Di, Jiexiang Xia,* Wenshuai Zhu, and Huaming Li  Surface Defect Engineering in 2D Nanomaterials for Photocatalysis 2018, 28, 1801983
55 Jun Xiong, Jun Di, and Huaming Li* Atomically Thin 2D Multinary Nanosheets for Energy- Related Photo, Electrocatalysis 2018, 5, 1800244
56  Jun Xiong, Jing Luo, Lei Yang, Jingyu Pang, Wenshuai Zhu*, Huaming Li* Boron defect engineering in boron nitride nanosheets with improved adsorptive desulfurization performance 2018, 64, 383-389
57 Li Xu,Desheng Jiang,Yu Zhao,Pengcheng Yan,Jintao Dong,Junchao Qian,Huaqin Ao,Jiawen Li,Cheng Yan, Henan Li Integrated BiPO4 nanocrystal/BiOBr heterojunction for sensitive photoelectrochemical sensing of 4-chlorophenol 2018,47, 13353–13359
58 "Pengcheng Yan, Li Xu, Desheng Jiang, Henan Li, Jiexiang Xia, Qi Zhang, Mingqing Hua,
Huaming Li" Photoelectrochemical monitoring of ciprofloxacin based on metallic Bi self-doping BiOBr nanocomposites 2018,259,873-881
59 Pengcheng Yan, Desheng Jiang, Yuhui Tian, Li Xu, Junchao Qian, Henan Li,Jiexiang Xia, Huaming Li A sensitive signal-on photoelectrochemical sensor for tetracycline determination using visible-light-driven flower-like CN/BiOBr composites 2018,111,74-81
60 Pengcheng Yan, Desheng Jiang, Henan Li, Ming Cheng, Li Xu, Junchao Qian, Jian Bao, Jiexiang Xia, Huaming Li Exploitation of a photoelectrochemical sensing platform for catechol quantitative determination using BiPO4 nanocrystals/BiOI heterojunction 2018,1042,11-19
61 Q. Xu, Y.N. Ji, L.Y. Qin, P.K. Leung, A.A. Shah, Y.S. Li, H.N. Su, H.M. Li.  Effect of carbon dioxide additive on the characteristics of a deep eutectic solvent (DES) electrolyte for non-aqueous redox flow batteries 708(2018)48-53
62 Q. Xu, W.Q. Zhang, J. Zhao, L. Xing, Q. Ma, L. Xu, H.N. Su.  Effect of air supply on the performance of an active direct methanol fuel cell (DMFC) fed with neat methanol 15(2018) 181-188
63 Q. Xu, Y.N. Ji, L.Y. Qin, P.K. Leung, F. Qiao, Y.S. Li, H.N. Su. Evaluation of redox flow batteries goes beyond round-trip efficiency:A technical review 16(2018)108-115
64 Qian Xu, Qiang Ma, Weiqi Zhang, Huaneng Su Redox Flow Batteries Applied For A Green Future—In The Perspective of Heat and Mass Transfer 2018, in press
65 Zhang Bo,He Zhixia,Chen Haitao,Kandasamy Sabariswaran, Xu Zhixiang, Hu Xun,Guo Hongyu Effect of acidic, neutral and alkaline conditions on product distribution and biocrude oil chemistry from hydrothermal liquefaction of microalgae 2018,270,129-137
66 Zhang Bo,He Zhixia,Chen Haitao,Wang Shuang Bio-oil production from hydrothermal liquefaction of ultrasonic pre-treated Spirulina platensis 2018,159,204-212
67 "Xiao Chen, Ming Zhang,* Yanchen Wei, Hongping Li, Jiaqi Liu, Qi Zhang,*
Wenshuai Zhu *, Huaming Li " "Ionic liquid-supported 3DOM silica for e?cient
heterogeneous oxidative desulfurization"  2018,5, 2478-2485
68 Ming Zhang, Miao Wang, Jiapeng Yang, Hongping Li, Jiaqi Liu, Xiao Chen, Wenshuai Zhu, Huaming Li "Polyoxometalate-based silica-supported ionic liquids
for heterogeneous oxidative desulfurization in fuels"  2018, 15, 882–889
69 Yanzhi Zhang, Ming Jiab, Pengfei Wang, Yachao Chang, Ping Yi, Hong Liu, Zhixia He Construction of a decoupling physical–chemical surrogate (DPCS) for practical diesel fuel 2019, 149, 536-547
70 "Yanzhi Zhang, Ming Jia, Huiquan Duan, Pengfei Wang, Jiangxiang Wang, Hong Liu,
Maozhao Xie" Numerical and experimental study of spray impingement and liquid film separation during the spray/wall interaction at expanding corners 2018, 107, 67-81
71 Mingqing Hua, Le Xu, Fen Cui, Jiabiao Lian, Yunpeng Huang, Jian Bao, Jingxia Qiu,Yuanguo Xu, Hui Xu, Yan Zhao, and Huaming Li "Hexamethylenetetramine-assisted hydrothermal
synthesis of octahedral nickel ferrite oxide
nanocrystallines with excellent supercapacitive
performance" 2018, 53, 7621–7636
72 "Yan Zhao, Jia Yan,Yunpeng Huang, Jiabiao Lian, Jingxia Qiu, Jian Bao, Ming Cheng, Hui Xu,
Huaming Li, Kunlin Chen" Interfacial self-assembly of monolayer Mg-doped NiO honeycomb structured thin film with enhanced performance for gas sensing 2018, 29, 11498–11508
73 "Yan Zhao, Ming Yuan, Yuan Chen, Yunpeng Huang, Jiabiao Lian, Shunsheng Cao,
Huaming Li, Limin Wu" Size controllable preparation of sphere-based monolayer CdS thin ?lms for white-light photodetectors 2018, 44, 2407–2412
74 Yan Zhao*, Ming Yuan, Yuan Chen, Jia Yan, Le Xu, Yunpeng Huang, Jiabiao Lian, Jian Bao, Jingxia Qiu, Li Xu, Yuanguo Xu, Hui Xu, Huaming Li * Construction of molybdenum dioxide nanosheets coated on the surface of nickel ferrite nanocrystals with ultrahigh speci?c capacity for hybrid supercapacitor 2018, 260, 439-448
75 Shengyuan Li, Ting Wang, Wangqin Zhu, Jiabiao Lian,* Yunpeng Huang, Yang-Yang Yu,  Jingxia Qiu, Yan Zhao, Yang-Chun Yong,* Huaming Lia  Controllable synthesis of uniform mesoporous H-Nb2O5/rGO nanocomposites for advanced lithium ion hybrid supercapacitors 2018, In press.
76 Shengyuan Li, Ting Wang, Jiabiao Lian,* Yan Zhao, Yunpeng Huang, Jingxia Qiu, Hui Xu, Xiaoyan Zhang, Huaming Li* "Pseudocapacitive performance of binderfree
nanostructured TT-Nb2O5/FTO electrode
in aqueous electrolyte" 2019, 30, 025401
77 Weiwei Shang, Zhixia He*, Qian Wang, Jiawei Cao, Bei Li, Xianyin Leng, Tamilselvan P,Da Li.  7Experimental and analytical study on capture spray liquid penetration and combustion characteristics simultaneously with Hydrogenated Catalytic Biodiesel/Diesel blended fuel 2018,226,947-956
78 Huan Feng, Bo Zhang, Zhixia He*, Shuang Wang, Osman Salih, Qian Wang.  Study on Co-Liquefaction of Spirulina and Spartina alterniflora in Ethanol-Water CoSolvent for Bio-oil 2018,155,1093-1101
79 Tiemin Xuan, Jiawei Cao, Zhixia He*, Qian Wang, Wenjun Zhong,Xianyin Leng, Da Li, weiwei Shang A study of soot quantification in diesel flame with hydrogenated catalytic biodiesel in a constant volume combustion chamber 2018,145, 691-699
80 Wenjun Zhong, P. Tamilselvan, Qian Wang, Zhixia He*, Huan Feng, Xiong Yu Experimental study of spray characteristics of diesel/hydrogenated catalytic biodiesel blended fuels under inert and reacting conditions 2018,153,349-358
81 Zhou Chen, Zhixia He?, Weiwei Shang, Lian Duan, Han Zhou, Genmiao Guo, Wei Guan Experimental study on the effect of nozzle geometry on string cavitation in real-size optical diesel nozzles and spray characteristics   2018,232,562–571
82 Liang Zhang, Zhixia He*,Wei Guan, Qian Wang*, Sibendu Som.  Simulations on the cavitating flow and corresponding risk of erosion in diesel injector nozzles with double array holes 2018,124,900-911
83 Xin Zhang, Zhixia He*, Qian Wang, Xicheng Tao, Zhen Zhou, Xinglan Xia, Wenquan Zhang.  Effect of fuel temperature on cavitation flow inside vertical multi-hole nozzles and spray characteristics with different nozzle geometries.  2018,91, 374–387
84 Guo Genmiao, He Zhixia*, Jin Yu, Chen Zhou, Duan Xiongbo, LengXianying  Visualization investigations of flow regimes in different sizes of diesel injector nozzles and their effects on spray 2018, 28(6),547-563
85 Guo Genmiao, He Zhixia*, Wang Qian, Jiang Zhaochen, Zhang Liang.  Investigation of effect of nozzle geometry on spray with a 3-D Eulerian-Lagrangian spray model coupled with the nozzle cavitating flow 2018, 22 (3),1239-1248
86 Zhao Mo, Hui Xu*, Zhigang Chen, Xiaojie She, Yanhua Song, Jingjie Wu, Pengcheng Yan, Li Xu, Yucheng Lei, Shouqi Yuan, Huaming Li*  Self-assembled synthesis of defect-engineered graphitic carbon nitride nanotubes for efficient conversion of solar energy 2018, 225, 154–161
87 "Hui Xua, Jianjian Yi, Xiaojie She
, Qin Liu, Li Song, Shuangming Chen, Yingchao Yang, Yanhua Song, Robert Vajtai, Jun Lou, Huaming Li*, Shouqi Yuan, Jingjie Wu*, Pulickel M. Ajayan*" 2D heterostructure comprised of metallic 1T-MoS2/Monolayer O-g-C3N4 towards efficient photocatalytic hydrogen evolution 2018, 220, 379-385
88 "Jianjian Yi, Xiaojie She, Yanhua Song, Mao Mao, Kaixiang Xia, Yuanguo Xu, Zhao Mo,
Jingjie Wu, Hui Xu*, Huaming Li*" Solvothermal synthesis of metallic 1T-WS2: A supporting co-catalyst on carbon nitride nanosheets toward photocatalytic hydrogen evolution 2018, 335, 282–289
89 Quanguo Hao, Yanhua Song, Haiyan Ji, Zhao Mo, Xiaojie She, Jiujun Deng, Tahir Muhmood, Xiangyang Wu, Shouqi Yuan, Hui Xu*, Huaming Li* Surface N modified 2D g-C3N4 nanosheets derived from DMF for photocatalytic H2 evolution  2018, 459, 845–852
90 Zhao Mo, Hui Xu*, Zhigang Chen, Xiaojie She, Yanhua Song, Pengcheng Yan, YuanguoXu, Yucheng Lei*, Shouqi Yuan, Huaming Li* Gold/monolayer graphitic carbon nitride plasmonic photocatalyst for ultrafast electron transfer in solar-to-hydrogen energy conversion 2018, 39, 660-670
91 "Quanguo Hao, Zhao Mo, Zhigang Chen, Xiaojie She, Yuanguo Xu, Yanhua Song, Haiyan Ji,
Xiangyang Wu, Shouqi Yuan, Hui Xu, ? , Huaming Li " 0D/2D Fe2O3 Quantum Dots/2D-C3N4 for Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalysis  2018, 541, 188–194
92 Kaixiang Xia,  Hanxiang Chen,  Mao Mao,  Zhigang Chen,  Fan Xu  Jianjian Yi,  Yahui Yu,  Xiaojie She, Hui Xu*,  Huaming Li* Designing Visible-Light-Driven Z-scheme Catalyst 2D g-C3N4/Bi2MoO6: Enhanced Photodegradation Activity of Organic Pollutants 2018, 215, 1800520
93 "Zhigang Chen, Kaixiang Xia, Xiaojie She, Zhao Mo, Shuowei Zhao, Jianjian Yi, Yuanguo Xu,
Hanxiang Chen, Hui Xu*, Huaming Li*" 1D Metallic MoO2-C as Co-catalyst on 2D g-C3N4 Semiconductor to Promote Photocatlaytic Hydrogen Production  2018, 447, 732–739
94 Jinman Yang, Xingwang Zhu, Zhao Mo, Jianjian Yi, Jia Yan, Jiujun Deng, Yuanguo Xu, Yuanbin She, Junchao Qian, Hui Xu*, Huaming Li* "A multidimensional In2S3 –CuInS2 heterostructure
for photocatalytic carbon dioxide reduction"  2018, 5, 3163–3169
95 Haiyan Ji, Ting Fei, Lili Zhang, Jia Yan, Yamin Fan, Jihua Huang, Yanhua Song, Yuhong Man, Hua Tang, Hui Xu*, Huaming Li* Synergistic effects of MoO2 nanosheets and graphene-like C3N4 for highly improvedvisible light photocatalytic activities 2018, 457, 1142–1150
96 Kaixiang Xia, Zhigang Chen, Jianjian Yi, Hui Xu* , Yahui Yu, Xiaojie She, Zhao Mo, Hanxiang Chen, Yuanguo Xu, Huaming Li*  Highly Efficient Visible-Light-Driven Schottky Catalyst MoN/2D g-C3N4 for Hydrogen Production and Organic Pollutants Degradation  2018, 57, 8863?8870
97 Wei Jiang, Lei Dong, Wei Liu, Tao Guo, Hongping Li, Ming Zhang, Wenshuai Zhu*, Huaming Li* Designing multifunctional SO3H-based polyoxometalate catalysts for oxidative desulfurization in acid deep eutectic solvents 2017, 7, 55318-55325

Copyright ©版权所有:mg4355 2014 .ujs.edu.cn. All Rights Reserved
地址:江苏省镇江市学府路301号 电话:0511-88799500 邮编:212013 E-mail:nyyj@ujs.edu.cn
XML 地图 | Sitemap 地图